Tà Giáo

Thuyết Bất Khả Tri là gì?

Trả lời: Thuyết bất khả tri là quan điểm cho rằng không thể chứng minh hay biết được sự tồn tại của Đức Chúa Trời. Từ “bất khả tri” về cơ bản có nghĩa là “không hiểu biết.” Thuyết bất …

Xem tiếp »

Chủ nghĩa vô thần là gì?

Trả lời: Chủ nghĩa vô thần là quan điểm cho rằng Đức Chúa Trời không tồn tại. Chủ nghĩa vô thần không phải là một sự phát triển mới. Thi Thiên 14: 1, được viết bởi vua Đa-vít khoảng 1.000 …

Xem tiếp »